ساختار سازمان رویداد :

 

دکتر محمد حسن نامی : رئیس رویداد ، رئیس سازمان مدیریت بحران کشور

دکتر نژاد جهانی، دبیر کل رویداد ، معاون فنی، بازسازی و بازتوانی سازمان مدیریت بحران کشور

مهندس مهدی نادری تبار، دبیر شورای سیاستگذاری رویداد ، مدیرکل حوزه ریاست سازمان مدیریت بحران کشور

دکتر منتظری، دبیر کمیته حراست رویداد ، رئیس حراست ، سازمان مدیریت بحران کشور

دکتر رسول حسام، رئیس کمیته هماهنگی امور استانها و اعضای ستاد ملی رویداد ، معاون پیشگیری سازمان مدیریت بحران کشور

مهندس مهدی ترکیان، دبیر کمیته مانور رویداد، معاون مقابله و آمادگی سازمان مدیریت بحران کشور

دکتر احسان علی پوری ، دبیر علمی رویداد ، مدیرکل تحقیقات سازمان مدیریت بحران کشور

دکتر بهنام فرجی، دبیر کمیته ارزیابی رویداد ، مدیرکل ارزیابی و بازرسی سازمان مدیریت بحران کشور

مهندس اکبر صادقی، مدیر دبیرخانه رویداد ، بازرس ویژه سازمان مدیریت بحران کشور

مهندس بهرام فدایی ، دبیر کمیته پشتیبانی رویداد ، رئیس مرکز توسعه سازمان مدیریت بحران کشور

مهندس محمد کوچکی، دبیر کمیته آموزش رویداد مدیر آموزش سازمان مدیریت بحران کشور

دکتر سجاد جلیلیان ، دبیر اجرایی رویداد، رئیس ستاد برگزاری رویداد و نمایشگاه سازمان مدیریت بحران کشور