بررسي بحران هاي گذشته نشان مي دهد افراد در زمان بروز بحران دچار سردرگمي مي شوند و به همين دليل ساده ترين و در عين حال اساسي ترين اشتباهات در لحظه بحران رخ مي دهد كه اين امر نشان دهنده ضرورت افزايش مانورهاي بحران بوده تا نيروهاي تحت امر در اين حوزه بتوانند با تمرينات بيشتر تسلط خود را بر شرايط افزايش دهند. بر همین اساس دبیرخانه رویداد باتوجه به محدودیت های موجود در برگزاری مانور های عملیاتی در محل برگزاری رویداد نسبت به برگزاری مانور دور میزی و به نمایش گذاشتن فیلم و مستندات مانور های عملیاتی برگزار شده اقدام می نماید.