با توجه به سند راهبرد ملی مدیریت بحران محورهای کنفرانس علمی رویداد که با پیشنهاد اعضای کمیته علمی به تصویب دبیر علمی و شورای راهبری رویداد رسید، به شرح زیر است:

محورهای اصلی:

 • رشد و توسعه دانش و فناوری در هماهنگی پیشگیری و کاهش خطر پذیری مدیریت بحران؛
 • رشد و توسعه دانش و فناوری در کنترل و هماهنگی پاسخ مدیریت بحران؛
 • رشد و توسعه دانش و فناوری در فنی و هماهنگی بازسازی و بازتوانی مدیریت بحران؛

محورهای فرعی:

رشد و توسعه دانش و فناوری در چهارده مخاطره اولویت دار سند راهبرد ملی مدیریت بحران:

 • آتش سوزی (جنگلها، مراتع، صنعتی و ساختمانی)
 • آفات نباتی و بیماریهای دام و طیور و آبزیان
 • آلودگی هوا
 • ازدحام جمعیت
 • بیابان زایی
 • بیماریهای فراگیر انسانی
 • حرکات دامنه ای
 • حوادث حمل و نقل جاده ای
 • خشکسالی
 • زلزله
 • سیلاب
 • فرونشست
 • گرد و غبار وطوفان گرد و خاک
 • موج سرما