تاکید وزیر کشور بر تلفیق مدیریت دانش و تجربه در بحران

تاریخ ثبت: 1402/06/20

 دکتر احمد وحیدی در بازدید از فعالیت‌های مجموعه عوامل سازمان مدیریت بحران کشور، بر ارتقاء هماهنگی‌ها در صحنه حوادث و تهیه طرح خطر پذیری مکان های پر خطر تاکید کرد و گفت: اندیشیدن تمهیدات لازم قبل از وقوع حوادث طبیعی و همچنین برگزاری رزمایش های آمادگی در کنار تلفیق مدیریت دانش و تجربه در مدیریت حوادث طبیعی بسیار موثر است.

استفاده از فناوری های نوین، توسعه ناوگان هوایی جهت آتش نشانی و اورژانس هوایی و همچنین پیش بینی و پایش مناطق مستعد خطر از دیگر تأکیدات وحیدی در جریان بازدید از سازمان مدیریت بحران بود.